BLOK 2: ZKUŠENOST SE ZAVEDENÍM VÝKUPCE ELEKTŘINY Z OZE

BLOK 2: ZKUŠENOST SE ZAVEDENÍM VÝKUPCE ELEKTŘINY Z OZE

Moderuje Jaroslav Kubenic, SEPS

Státem organizovaný nebo prostřednictvím státem určeného subjektu realizovaný výkup elektřiny je jedním z přípustných mechanismů podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Jedná se však o mechanismus, který je ve vztahu k nově budovaným zdrojům režimem spíše doplňkovým a určeným pro menší instalace s obtížnějším přístupem na trh s elektřinou. Podle Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období
2014–2020 (2014/C 200/01) musí být u všech nových režimů podpory realizovaných od 1. ledna 2016 podpora poskytována jako příplatek k tržní ceně, tedy výrobci musejí prodávat elektřinu přímo na trhu. Současně mají výrobci nést odpovědnost za svoji odchylku. Členské státy mohou rozhodnout, zda uvedené podmínky nebudou aplikovat v případě podpory menších instalací s výkonem do 500 kW nebo v případě větrné energetiky do 3 MW nebo tří výrobních zdrojů.
Slovensko novelou zákona č. 309/2009 Z. z., „o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“, zavedlo s účinností od 1. ledna 2019, resp. 1. ledna 2020 nové prvky režimu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jedním z těchto prvků je
změna režimu výkupu elektřiny, kdy nadále již výkup elektřiny nezajišťují provozovatelé distribučních soustav, ale od 1. ledna 2020 výkupce elektřiny, kterého
podle zákona vybere nebo určí Ministerstvo hospodárstva SR. Výkupce elektřiny je ekonomicky motivován tím, že má jednak přístup k určitému množství
elektřiny, se kterým může disponovat na trhu s elektřinou, a jednak je za svoji činnost odměňován (má právo na úhradu činností spojených s výkupem elektřiny).
Právě výše úhrady za činnost výkupce elektřiny byla jediným hodnoticím kritériem pro jeho výběr. Tím se do systému financování podpory elektřiny
z obnovitelných zdrojů dostává další tržní prvek s cílem přispět k minimalizaci nákladů. První výběrové řízení bylo vyhlášené pro období let 2020 a 2021 a pro všechna vymezená území se vítězem stala společnost Slovenský plynárenský priemysel, a.s., s požadovanou úhradou za svoji činnost ve výši 2,09 EUR/MWh vykupované elektřiny, kde výkupce elektřiny převzal odpovědnost za odchylku.

Výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je ovšem specifický, cena vykupované elektřiny nezajišťuje její veškerou podporu. Výrobce má vedle ceny vykupované elektřiny dále právo na doplatek hrazený zúčtovatelem podpory, tedy společností OKTE, a.s. Tento doplatek je ve výši rozdílu mezi cenou hrazenou výkupcem elektřiny a cenou elektřiny stanovenou nebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Právo výrobce na výkup elektřiny se tedy de iure zužuje pouze na určení povinného subjektu, který je povinen elektřinu od výrobce koupit za tržní cenu a převzít odpovědnost za odchylku. Jelikož ale takový systém není pro výrobce elektřiny příliš přehledný, realizuje se na smluvním základě odlišný systém peněžních toků, než jak předpokládá zákon. OKTE jako zúčtovatel podpory na základě smlouvy s výkupcem elektřiny hradí výrobcům vedle podpory ve formě doplatku i samotnou cenu vykupované elektřiny. Paradoxně tak výkupce elektřiny ve vztahu k výrobci, se kterým sjednal smlouvu o výkupu a převzal odpovědnost za odchylku, nerealizuje žádné finanční transfery a s jistou mírou nadsázky lze konstatovat, že výkup elektřiny administruje a zajišťuje OKTE. Dalším specifikem je, že ne všechny subjekty s právem na podporu výkupem mají současně právo na podporu převzetím odpovědnosti za odchylky. Rovněž tak není zcela obvyklé, že výrobce elektřiny, který si zvolil právo na podporu výkupem, může následně sjednat smlouvu o dodávce jím vyrobené elektřiny s kterýmkoliv obchodníkem, nikoli pouze s vybraným nebo určeným výkupcem elektřiny.

Témata a otázky do panelové diskuse:
» Naplnil institut výkupce elektřiny v praxi očekávání
týkající se zjednodušení administrativního procesu
a snížení nákladů na výkup elektřiny?

» Jaké jsou výhody centralizace výkupce elektřiny
a jeho určení formou aukce oproti volnému výběru
na trhu ze strany výrobců elektřiny?

» Náklady na činnost povinně vykupujících obchodníků
v ČR jsou v rozmezí od 168 Kč/MWh (6,75 EUR/MWh)
do 727 Kč/MWh (29,22 EUR/MWh). Není nejvyšší čas
soutěžit povinně vykupujícího obchodníka i v ČR?

» Není v rozporu s principem soutěže na výběr výkupce
elektřiny skutečnost, že výrobce elektřiny se zvolenou
podporou ve formě výkupu elektřiny může následně
sjednat smlouvu s jiným obchodníkem než vybraným
výkupcem elektřiny?