BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU

BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU

Moderuje: Jiří Strnad, SEPS

Vytvoření jednotného evropského vnitřního trhu se silovou elektřinou (IEM, Internal Electricity Market) je již od počátku hlavním pilířem energetické unie. Základními evropskými integračními projekty jsou SDAC (Single Day Ahead Coupling) pro denní trhy a SIDC (Single Intraday Coupling) pro vnitrodenní obchodování. Integrační projekty se však potýkají s celou řadou problémů a posuny termínů.

Podstatným krokem k naplnění cíle SDAC je současný projekt propojení regionálních denních trhů 4MMC (4M Market Coupling) a MRC (Multi-Regional
Coupling), který vznikl jako iniciativa národních regulačních úřadů SR, ČR, Maďarska a Rumunska ve spolupráci s německým, rakouským a polským regulátorem. Národní regulátoři dne 21. 12. 2018 vydali rozhodnutí, kterým schválili spuštění projektu DE-AT-PL-4MMC, „Interim Coupling“. Spuštění společného trhu je plánováno na třetí čtvrtletí 2020. Dojde tím k úplnému naplnění cíle? K podstatnému vývoji v ČR i SR dochází i na vnitrodenních trzích. Propojení vnitrodenního trhu v Evropě je v současnosti reprezentované projektem XBID, jehož součástí bylo deset lokálních implementačních projektů (dále jen LIP). Spuštění druhé vlny (LIP 15 a LIP 16) je plánované na druhou polovinu listopadu 2019. ČR je součástí této druhé vlny připojování, LIP 15. SR již zahájila přípravné kroky na připojení ve třetí vlně. Jaké jsou novinky aktuálního vývoje? Z pohledu SR i ČR je velmi podstatný také nově zavedený kapacitní trh v sousedním Polsku. Polsko zavedlo kapacitní mechanismus schválením zákona s účinností od 18. 1. 2018 a také v loňském roce zahájilo centrální nákup výrobních kapacit, kde jsou obstarávány kapacity pro pokrytí v podstatě špičkové spotřeby ve výši 22 až 23 GW. Od roku 2020 se budou moci trhu účastnit
i přeshraniční subjekty. Přesnější nastavení podmínek přeshraniční účasti je předmětem jednání mezi polským a okolními provozovateli přenosových soustav.

V neposlední řadě dochází k rychlému vývoji i na trhu s povolenkami CO2, EU ETS. Od počátku roku 2018 jejich cena téměř kontinuálně roste z méně než
10 €/t až téměř k 30 €/t. V roce 2019 jak SR, tak ČR schválily novely zákonů o podmínkách obchodování s emisními povolenkami, které reagují na revizi evropské směrnice (slovenská novela je však oproti české podstatně minimalističtější). Obě novely nově zavádí i tzv. Modernizační fond vznikající na půdě Evropské unie, který podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

Témata a otázky do panelové diskuse:
» Jaké budou hlavní přínosy implementace cílového
modelu oproti Interim Coupling řešení a jaká jsou rizika
implementace cílového modelu?

» Jak hodnotí významní účastnící trhu (výrobci, obchodníci)
současný vývoj integrace trhu?

» Kdy mohou účastníci trhu očekávat zapojení Slovenska
do SIDC?

» Je zavedení polského kapacitního z pohledu účastníků
trhu spíše příležitostí nebo další distorzí trhu?

» Jak silně ovlivňuje vývoj cen povolenek volbu energetického
mixu, investiční výstavbu nových zdrojů?