2021 BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU

2021 BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU

K tématu Evropského jednotného trhu s elektřinou se vyjádřili ti nejpovolanější – zástupci burz, operátoři trhu, provozovatelé přenosových soustav a největší hráči na trhu s elektřinou. V komplexní prezentaci byly načrtnuty kontury integrovaných trhů v Evropě, současný stav, budoucí plány a výzvy spojené s integrací. Diskutovalo se o jedné z klíčových událostí v oblasti propojování krátkodobých trhů – spuštění propojení couplingů MRC a 4MMC. Avšak nesmíme zapomínat na skutečnost, že integrace denních trhů není u konce a čekají nás změny jako např. změna obchodního intervalu z 1 hodiny na 15 minut a taktéž změna výpočtu kapacit na metodu flow-based v regionu CORE, jehož součástí jsou i Česká republika a Slovensko. Projekt CORE je v současnosti ve fázi testování technického řešení, které by mělo být spuštěno do provozu na začátku roku 2022. Zástupci SEPS a ČEPS účastníky informovali o tom, že existuje velmi vysoké riziko opětovného přesunu spuštění projektu, jelikož funkční testy řešení aktuálně nedosahují požadované kvality.

Zavedením 15minutových obchodních intervalů bychom se měli přiblížit reálnému času a rovněž umožnit integraci OZE a vytvořit příležitosti pro obchodníky. Je tomu skutečně tak? Zúčastnění zástupci obchodníků na trhu s elektřinou respektují a rozumějí plánu zavést 15minutové obchodní intervaly, avšak z jejich pohledu jim tato změna nepřinese žádné dodatečné obchodní příležitosti.

Dalším krokem v integraci trhů je připojení slovenských hranic k projektu XBID – jednotné platformě EU, která umožňuje obchodování v rámci dne. Zástupce OKTE účastníky konference seznámil s harmonogramem připojení slovenských hranic k projektu XBID. Předpokládaný termín spuštění XBIDu na hranicích nabídkové oblasti Slovenska s Českem a Maďarskem je konec roku 2022, přičemž polská hranice bude připojena později podle aktuálních možností PSE. Na základě zkušeností z ČR je zřejmé, že spuštění vnitrodenního obchodování prostřednictvím XBID bude na Slovensku vést k několikanásobnému zvýšení likvidity trhu. Tento předpoklad potvrdili i obchodníci, kteří vzhledem k potřebě optimalizovat svoje obchodní pozice v rámci dne považují funkční a likvidní vnitrodenní trh za klíčový. Diskuse se přesunula ještě blíže k reálnému času dodávky elektřiny. Během diskuse byli účastníci obeznámeni nejen s problematikou platforem PICASSO a MARI, ale také s plány ČEPS a SEPS připojit se k těmto platformám. ČEPS by měla být k oběma platformám připojena v polovině roku 2022 a SEPS očekává připojení v roce 2024. V současnosti neexistují analýzy, co bude připojení k platformám znamenat pro poskytovatele podporných služeb, a to především z pohledu množství aktivované regulační energie vyplývající ze společného celoevropského žebříčku. Následně byla diskutována také cena odchylky a cena regulační energie – SEPS přiznala, že by ráda odstranila maximální ceny regulační energie i odchylky.