Přednášející 2021

1. den

Zahájení a úvod

  Zuzana Šolcová

  AEM

  Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, obor Vzdělávání dospělých. Do roku 2000 pracovala v různých pozicích v oblasti IT. V roce 2001 nastoupila do společnosti ČEPS, kde se podílela na vybudování obchodu s podpůrnými službami, tvorbě pravidel trhu s elektřinou, tvorbě pravidel zúčtování odchylek. Navrhla koncept vnitrodenních přeshraničních obchodů a koncept vyrovnávacího trhu s regulační energií. Od roku 2007 je výkonnou ředitelkou Asociace energetických manažerů. Ve své pozici zajišťuje koncepční směřování této neziskové organizace a řídí její každodenní chod.

   BLOK 1: POVEDOU NOVÉ PROGRAMY PODPORY KE ZMĚNĚ ENERGETICKÉHO MIXU?

    Jaroslav Kubinec

    SEPS

    Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Od roku 1993 pracoval ve společnosti SEP, s. p. (dnes SE, a.s.), později v SEPS, a.s. Je výkonným ředitelem sekce obchodu.

      Karol Galek

      NR SR

      Vyštudoval inžiniersku geológiu a hydrogeológiu. Neskôr si vo Viedni doplnil vzdelanie v odbore obnoviteľných zdrojov energií. Keď s manželkou založil v r. 2009 firmu a chcel sa venovať slnečným elektrárňam pre rodinné domy, zistil, že to má byť iba biznis pre vyvolených. Preto spolu s ďalšími dvoma firmami založili Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu /SAPI/. Už vtedy chcel mať možnosť podieľať sa na tvorbe legislatívy tak, aby sa tento sektor obnoviteľných zdrojov energie mohol rozvíjať rovnako ako inde vo svete a nie podľa nálady úradníkov. Preto sa stal jedným zo zakladateľov strany SaS a jej tímlídrom pre energetiku. Hoci zbieral skúsenosti aj v súkromnej sfére ako business analytik, konateľ firmy, či hlavný radca MZSR, politika napokon vyhrala. Stal sa poslancom NR SR. Bol iniciátorom dvoch podaní na Ústavný súd v kauzách súvisiacich s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Bojuje za dobrú legislatívu v oblasti energetiky, proti vysokým cenám energií a je členom Výboru pre hospodárske záležitosti.

        Martin Hájek

        Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od podzimu 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

          Andrej Juris

          Andrej Juris vedie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví od júla 2020. Jeho pracovnou víziou je efektívne komunikujúci štátny regulátor, ktorý zabezpečuje férové ceny, ochranu energeticky chudobných a zraniteľných spotrebiteľov, a rozvoj inovácií a konkurencie v energetických riešeniach. Do prostredia štátneho regulačného úradu si priniesol dlhoročné pracovné skúsenosti z európskeho energetického priestoru a súkromnej i verejnej sféry – okrem iného pôsobil ako predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, viceprezident konzultačnej spoločnosti NERA v USA, či ako konzultant Svetovej banky, kde sa venoval analýzam a tvorbe politík v oblasti regulácie a liberalizácie sieťových odvetví. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave, Princeton University v USA, a Jacobs University v Nemecku.  Za správnu cestu považuje systémový a transparentný výkon regulácie, podporu konkurencie na rozvíjajúcich sa energetických trhoch, a integráciu inovatívnych riešení do systému regulácie ako základnú nevyhnutnosť pre rozvoj sieťových odvetví v SR.

            René Neděla

            MPO

            Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace.

              Vlastimil Tomašovič

              SE

              Ing. Vlastimil Tomašovič ukončil štúdium v roku 1993 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so zameraním na výrobu a rozvod elektriny. Do roku 1998 pôsobil v EGU Bratislava na útvare elektroenergetiky. Medzi prvé projekty, na ktorým spolupracoval bolo spracovanie Energetickej koncepcie Slovenska pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.Od roku 1998 pôsobí v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., kde prešiel viacerými pozíciami. V súčasnosti je vedúci útvaru regulácie. Od roku 2006 rieši otázky regulácie a regulovaných činností.

               BLOK 2: …A ZASE TA LEGISLATIVA!

                Mirek Topolánek

                Člen představenstva Eustream a.s. Bratislava. V letech 2002-2010 druhý předseda Občanské demokratické strany a v období 2006-2009 předseda Vlády České republiky. Od ledna do května 2009 byl také předsedou Rady Evropské unie. Kandidoval v prezidentských volbách v roce 2018. Působil také jako předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

                  Sylvia Beňová

                  V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu v plynárenstve a elektroenergetike v súvislosti s nevyhnutnosťou zabezpečenia unbundlingu regulovaných činností a privatizáciou energetických spoločností. Skúsenosti s energetikou na strane regulovaného subjektu získala počas 10 ročného pôsobenia v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. Vo verejnom sektore za ostatné obdobie do roku 2020 zastávala pozíciu generálnej tajomníčky služobného úradu MS SR. Vyštudovala ekonomickú univerzitu v Bratislave.

                    Ján Fris

                    Ján Fris ukončil v roku 1999 vysokoškolské štúdium na Chemicko technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Chemické inžinierstvo a riadenie procesov. Od 1999 pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Od roku 2014 pôsobí v rovnakej spoločnosti ako Energy development manager.

                      Blahoslav Němeček

                      EY

                      Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační rady agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Nyní zastává funkci výkonného ředitele ve společnosti Ernst&Young, s.r.o.

                       2. den

                       Zahájení a úvod

                       BLOK 3: NOVÁ ENERGETIKA V ČR

                        Pavel Šolc

                        ČEPS

                        Působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu, na ministerstvu v minulosti ve funkci náměstka řídil sekci energetiky a významně se podílel na formulování přístupu tuzemské energetiky v oblasti Smart Grid a inteligentního měření. Byl členem představenstva společnosti ČEZ a zároveň vedl úsek Řízení distribučních aktiv. Nyní je členem představenstva ČEPS, a. s.

                          Radoslav Haluška

                          Východoslovenská distribučná

                          Absolvent odboru Elektroenergetika na Technickej univerzite v Košiciach. Pracovnú kariéru začínal v spoločnosti Konex Elektro ako obchodný zástupca a vedúci oddelenia. Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti ABB Elektro, s.r.o., Bratislava. Najprv ako softvérový inžinier, potom ako projektový manažér, vedúci oddelenia, obchodný riaditeľ a od roku 2003 ako riaditeľ divízie energetických zariadení. Začiatkom roka 2005 spojil svoju pracovnú kariéru s Východoslovenskou energetikou a.s., kde nastúpil na pozíciu riaditeľa divízie Sieťové služby a zastával ju až do konca roka 2013. K tomu sa v roku 2008 pridružila funkcia člena predstavenstva spoločnosti, ktorú zastával až do 31.03.2014. Od 01.04.2014 prešiel do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. do funkcie predsedu predstavenstva. Zároveň vo VSD priamo zodpovedá aj za technickú oblasť, predovšetkým asset manažment, riadenie, prevádzku, výstavbu a údržbu distribučnej sústavy.

                            Stanislav Chvála

                            Nano Energies

                            Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester. Od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo vytvořit nové produkty pro zákazníky, rozšířit aktivity společnosti na nové trhy a navázat nová partnerství napříč oborem. Zasazuje se o faktické informování o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, rozvoj využívání energetické flexibility v Česku i zahraničí a pomáhá start-upům v energetice testovat nápady a obchodní strategie v nově vzniklých Nano Labs. Před příchodem do Nano Energies pracoval v energetice v Česku i ve Velké Británií a v bankovnictví.

                             BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU

                              Jiří Strnad

                              SEPS

                              Jeho hlavním úkolem v rámci SEPS je prosazování zájmů společnosti při rozvoji a integraci energetických trhů (dlouhodobého, denního a vnitrodenního trhu se silovou elektřinou, trhu s přenosovými kapacitami a trhu s podpůrnými službami). Dále do jeho kompetencí patří i zajištění rozvoje dispečerského řízení v oblasti spolupráce se sousedními provozovateli přenosových soustav a implementace evropských právních předpisů. Pod jeho projektovým vedením bylo úspěšně realizováno propojení českého, slovenského, maďarského a rumunského denního trhu s elektřinou formou market coupling (projekt 4M MC). Jiří Strnad dříve 15 let působil na obdobné pozici ve společnosti ČEPS. Je dlouhodobým členem předsednictva AEM. Vystudoval VŠE, Fakultu podnikohospodářskou.

                                Luděk Horn

                                ČEZ

                                Studoval na ČVUT v Praze. Pracoval na různých manažerských pozicích v elektrárně a teplárně v Plzni. V roce 1999 nastoupil do společnosti CINERGY GLOBAL RESOURCES v Praze jako manažer pro rozvoj podnikání v regionu střední a východní Evropy. V roce 2001 nastoupil do ČEZ, a. s., a od roku 2005 pracoval jako vedoucí oddělení obchodování a byl zodpovědný za všechny transakce velkoobchodu v zemích, kde ČEZ působil. Nyní je ředitelem útvaru Trading ČEZ, a. s.

                                  Michal Hudec

                                  Michal Hudec je od roku 2016 predsedom Združenia dodávateľov energií a spoločníkom malej konzultačnej firmy Energy Analytics.  V minulosti zakladal prvý odborný online denník o energetike na Slovensku – energia.sk. Jeho vydavateľom bol od roku 2010 až do roku 2017, kedy svoj podiel v spoločnosti odpredal.  V období 2011 – 2013 vykonával funkciu NCP – národného kontaktného bodu pre výskumné a vývojové projekty 7. rámcového programu EÚ (FP7) v téme “energetika”. V rokoch 2011 – 2016 pôsobil v dozornej rade známej technologickej spoločnosti GA Drilling, ktorá sa orientuje na výskum a vývoj bezkontaktných technológií pre ultrahlboké vŕtanie. Na začiatku roku 2012 absolvoval expertný “International Visitor Leadership Program” v USA v téme “U.S. Foreign Policy and Energy Security”. Program zastrešuje americké ministerstvo zahraničia (U.S. State Department). Michal Hudec (1984) úspešne ukončil univerzitné štúdium, absolvoval študijnú stáž v zahraničí a vystúpil na viacerých renomovaných slovenských a medzinárodných energetických fórach. Príležitostne prednášal na univerzite ako hosťujúci lektor.

                                    Jan Konrád

                                    Unicorn

                                    Studoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 začal pracovat jako programátor Unicorn Systems, a.s. Postupně vystřídal několik technických pozic, poté se převážně věnoval obchodní činnosti Unicornu v energetice a v zahraničí. V roce 2013 byl jmenován členem  představenstva s odpovědností za mezinárodní expanzi společnosti Unicorn Systems. Od letošního roku zastává pozici obchodního ředitele. Od roku 1999 Jan Konrád systematicky rozvíjí aktivity společnosti v energetickém průmyslu a rozhodujícím způsobem se podílí na určování a naplňování strategie firmy v této oblasti.

                                      Vladimír Satek

                                      indra|minsait

                                      Je výkonný expert v oblasti Energetických Trhů a jejich zaměření na obchodní, logické a IT Integrace na lokální trhy daných zemí v EU a i mimo EU. Vystudoval Strojní fakultu VŠB-TU v Ostravě, obor Aplikovaná Informatika na katedře Automatizační a Řídící Technicky. Svůj profesní život zaměřil do sektoru elektronických obchodovacích systémů a souvisejících služeb. V roce 2000 nastoupil do společnosti Deutsche Börse na technicko-analytickou pozici, kde měl na starosti implementaci obchodních systémů. Od roku 2002 působí ve společnosti Indra na řídicích pozicích pro oblast Energetických Trhů, a dále i v kontrolních orgánech sesterských společností v rámci regionu střední a východní Evropy. Ve své profesní kariéře se podílí na realizaci integračních celoevropských projektů pro krátkodobé obchodování s přesahem od obchodních oblastní včetně integrace, podpory a expertní znalosti navazujících činností například procesů, analytiky, KPIs a dalších. Je také členem výkonného managementu a řízení společnosti Indra/Minsait Česká Republika a poskytuje Konzultační činnost v rámci dceřiných společností Indra a Minsait v regionu střední a východní Evropy a i v rámci celoevropské integrace.

                                        Mário Turčík

                                        SEPS

                                        Mr. Mario Turcik joined Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) the Transmission System Operator of Slovakia in 2012 after several years of engagement in a field of research and development. Mr. Turcik currently holds the position of Head of Energy Market Development Department. His main focus are regional and European projects aimed at integrating the electricity markets across different time frames such as 4M Market Coupling project which successfully integrated Day ahead markets between Czech republic, Slovakia, Hungary and Romania, the flow based market coupling of CORE region and various balancing projects which shall in upcoming years help the European TSOs balance interconnected power systems.

                                          Josef Fiřt

                                          EuroEnergy

                                          Od října 2011 pracuje jako ředitel Euroenergy. Specializuje se na oblast legislativy, a to především na legislativu pro energetiku a na koordinaci evropské a české legislativy. Dále na metodiku investiční výstavby velkých investičních celků a projektové řízení. V roce 2004 byl vládou ČR jmenován předsedou ERÚ a v období 09/2004 až 07/2011 vedl Energetický regulační úřad ČR. V letech 2001–2004 zastával Josef Fiřt funkci vrchního ředitele sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Kromě řízení útvarů zajišťujících problematiku energetiky (elektřina, plyn), teplárenství, hornictví a energetických koncepcí vedl projekt zřízení Operátora trhu s elektřinou (OTE). V tomto období vykonával zároveň i funkci předsedy představenstva OTE a předsedu dozorčí rady společnosti ČEPS a.s. V letech 1993–2001 vykonával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Energotrans a.s., která zajišťovala výrobu elektřiny a tepla. V období let 1984–1993 pracoval v Elektrárně Holešovice v útvaru investiční výstavby, kde v letech 1990–1992 vykonával funkci technického ředitele. Byl spoluzpracovatelem a předkladatelem privatizačního projektu Pražská teplárenská a.s. v roce 1992. Po její privatizaci zastával funkci investičního ředitele a místopředsedy představenstva. V letech 1973–1984 Josef Fiřt pracoval v Energoinvestu (inženýrské organizaci ČEZ) v různých funkcích v oblasti investic a přípravě provozu energetických zařízení. V letech 1967–1973 byl zkušebním technikem v Závodech průmyslové automatizace v Čakovicích.