Libor Láznička

V rokoch 1996-2023 pôsobil v softvérovej spoločnosti SFÉRA, a.s. Posledných pätnásť rokov na pozícii riaditeľa úseku vývoja, kde sa významnou mierou podieľal na návrhu a vývoji informačných systémov pre slovenský, český a ukrajinský trh s energiami. Špecializuje sa preto aj na témy: zúčtovanie odchýlok, denný a vnútrodenný trhu s elektrinou, vrátane medzinárodnej integrácie s krajinami EÚ, centrálny dátový sklad nameraných údajov, centrálna fakturácia poplatkov za prevádzkovanie systému a systémové služby, reportovanie obchodných transakcií podľa nariadenia REMIT, zúčtovanie podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET, záruky pôvodu elektriny. Inicioval a zastrešoval tiež vývoj informačného systému pre podporu procesov dodávateľov elektriny a plynu. Zodpovedal za projekty vývoja informačných systémov pre prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, vrátane zberu a správy nameraných údajov z meradiel.