Jan Kořán

Jan Kořán souběžně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie). Od počátku své profesní dráhy působí v advokacii. Od roku 2007 je Jan Kořán advokátem a společníkem v Advokátní kanceláři KF Legal, s.r.o. Při výkonu advokacie se dlouhodobě specializuje na oblast energetického práva a oblast práva životního prostředí a poskytuje právní služby klientům z této oblasti, věnuje se rovněž přednáškové činnosti. V rámci své praxe se zabývá nejrůznějšími otázkami souvisejícími s energetikou, zejména elektroenergetikou a teplárenstvím a podporou obnovitelných zdrojů energie. Je členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu. V oblasti životního prostředí se zabývá mj. problematikou odpadů, územním a stavebním řízením, posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA), nakládáním s radioaktivními odpady, nakládáním s vodami atd., podílí se i na legislativních pracích.

   Michal Puchel

   Michal je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí úseku strategie a regulace Západoslovenské energetiky a také jako vedoucí odboru zajišťování přenosových a systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Od 1. dubna 2021 je členem představenstva společnosti OTE, a.s. Od 30. června 2021 vykonává funkci předsedy představenstva OTE, a.s.

     Alexandr Černý

     Alexandr Černý pracuje od června 2021 v Energetickém regulačním úřadě jako ředitel odboru, který se zaměřuje zejména na organizaci trhu v elektroenergetice a plynárenství. Před příchodem na ERÚ působil mnoho let jako ředitel pro oblast predikcí a nákupu komodit ve společnosti ČEZ Prodej a.s., kde byl mimo jiné zodpovědný za nastavení strategie a cenotvorby komoditních produktů, portfolio management a řízení nákupu komodit, včetně nastavení predikčních modelů a systémů. Alexandr zastupoval ČEZ Prodej v řadě pracovních skupin zabývajících se modelem trhu a regulací, mimo jiné byl členem “Customers & Retail Services Committee” Eurelectric. V letech 2020 a 2021 zastupoval obchodníky a dodavatele elektřiny v projektu Národního akčního plánu Chytré sítě zaměřeného na flexibilitu a agregaci. Dříve pracoval Alexandr jako senior konzultant a manažer ve společnostech Deloitte a KPMG. Alexandr vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na CERGE-EI v Praze absolvoval doktorské studium v oboru ekonomie.

       Stanislav Trávníček

       Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech 2004–2012 působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky ERÚ. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen. Byl také členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER a ACER v Bruselu. V letech 2005–2008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE. Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy, zejména analýzami dopadů evropské a národní legislativy na účastníky trhu, návrhy tarifních modelů a problematikou využití nových technologií a procesů v energetice. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován předsedou Rady ERÚ.

         Tomáš Komada

         Tomáš Komada vyštudoval právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2011 je CEO ve spoločnosti PROENERGO, ktorá zabezpečuje komplexné dodávky technológií pre DSO / TSO. Od 2020 pracuje ako Chief Business Development Officer v spoločnosti TESLA Blue Planet, ktorá je exkluzívnym partnerom CENTRICA Business Solutions.

           Libor Kolář

           Libor Kolář je vedoucím útvaru Rozvoj a správa sítě ve společnosti EG.D. V energetice pracuje již mnoho let. Libor vystudoval Elektrotechnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně obor: Prvky distribučních sítí a Smart Grids. V minulých letech pracoval Libor ve skupině E.ON, zejména v oblasti Inovace a realizace projektů. Začínal jako trainee v rámci skupiny E.ON Czech a navštěvoval technické a obchodní oddělení ve skupině. Poté navázal prací projektového manažera se zaměřením na projekty Automatizace sítí – studie proveditelnosti a koncepce implementace. V dalších letech se jeho zaměření rozrostlo ještě o Smart Asset Management, příprava na rollout Smart Metering apod. Od roku byl 2018 vedoucím Strategických projektů a od ledna roku 2020 vedl oddělení Management sítí a strategické projekty, tento útvar se nově na začátku letošního roku změnil a nese název Rozvoj a koncepce sítě.  Stará se o koncepční rozvoj distribučních sítí, zapojuje se do mezinárodních projektů a podílí se na implementaci strategie společnosti.

             Rastislav Hanulák

             Rastislav Hanulák (1980) je advokátom a zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie Capitol Legal so sídlom v Bratislave. Špecializuje sa na hospodársku súťaž v energetike, reguláciu a otázky spojené s podporou obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s profesnými združeniami, publikuje a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách. Rastislav je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

              

               Peter Dovhun

               Ing. Peter Dovhun je absolvent Fakulty zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobil vo viacerých spoločnostiach v oblasti informačných technológií, telekomunikácií, poisťovníctva či PR, napríklad v Motorole založil slovenské zastúpenie korporácie, v Microsofte bol súčasťou vedenia slovenského zastúpenia a je jedným zo zakladateľov pobočky tejto korporácie na Slovensku, viedol Gratex International poskytujúci softvérové riešenia pre poisťovne, orgány verejnej správy a malé a stredné podniky. Po presťahovaní do austrálskeho Sydney riadil lokálny tím Gratex International Aust Pty Ltd. a rozvíjal vzťahy s kľúčovými predstaviteľmi poistného trhu v Austrálii a na Novom Zélande. Zo spoločnosti sa pod jeho vedením stal líder na trhu. Po návrate na Slovensko bol členom zboru poradcov a výkonným riaditeľom spoločnosti Tachyum, kde bol zodpovedný za založenie slovenského softvérového centra pre výskum a vývoj inovatívnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti čipov a reprezentoval spoločnosť na Slovensku a v EÚ. V roku 2020 ako poradca ministra financií poskytoval poradenstvo v oblasti informačných technológií nasadených a využívaných v rámci Ministerstva financií SR, v jeho podriadených organizáciách, vo Finančnej správe, ako aj v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou ministerstva. V Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave pôsobil najprv ako člen poradného orgánu generálneho riaditeľa spoločnosti, so zameraním na informačné technológie. 13. februára 2021 bol zvolený do funkcie predsedu predstavenstva SEPS a 16. februára bol  menovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti.

                 Ján Fris

                 Ján Fris ukončil v roku 1999 vysokoškolské štúdium na Chemicko technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Chemické inžinierstvo a riadenie procesov. Od 1999 pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Od roku 2014 pôsobí v rovnakej spoločnosti ako Energy development manager.

                   Martin Hájek

                   Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od podzimu 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.