2021 BLOK 1: JAK SI NAMIXUJEME ENERGETICKÝ MIX?

2021 BLOK 1: JAK SI NAMIXUJEME ENERGETICKÝ MIX?

Není překvapivé, že prvním blokem rezonovalo téma týkající se aktuální situace na trhu s elektřinou. V uplynulých týdnech ukončily svoji činnost společnosti Slovakia Energy a Bohemia Energy, důsledkem čehož nastává přesun největšího počtu odběrných míst v historii liberalizovaného trhu na Slovensku k dodavateli poslední instance (DPI). Zástupci MHSR a ÚRSO popsali aktuální stav a diskuse směřovala k potenciálním řešením eliminujícím finanční dopady na klienty společnosti Slovakia Energy, společnosti zabezpečující DPI i budoucí dodavatele, kteří budou povinni dodávat bývalým klientům společnosti Slovakia Energy elektřinu za regulované ceny po ukončení přechodného období dodávky v režimu DPI, které však nereflektují aktuální enormně vysokou cenovou hladinu, za kterou budou muset pro svoje nové klienty nakoupit.

Bude tato nová zkušenost znamenat potřebu zvýšení, anebo naopak snížení rozsahu regulace? Jak budou kompenzovány ztráty, které vzniknou společnosti SPP v souvislosti s její nabídkou na převzetí klientů Slovakia Energy? Přestože odpovědi na tyto otázky nebylo v dané chvíli možné jasně zodpovědět, panelisté se shodli na jednom – řešení, se kterým přijdou, musí být rozhodně i do „špatného počasí“.

V hlavní části bloku zazněly jednak cíle EU definované legislativou, a především cíle balíčku Fit for 55, jako například:

  • Podíl OZE na konečné energetické spotřebě EU celkem 40 %
  • Závazný cíl na snížení emisí skleníkových plynů o 55 % na úrovni EU oproti roku 1990
  • Závazek snížit konečnou primární energetickou spotřebu o 36–39 %, úspora 1,5 % na konečné energetické spotřebě na úrovni EU ad.

V tomto kontextu panelisté zhodnotili současný stav na Slovensku, otázky týkající se energetického mixu SR, plánů SR v oblasti dalšího rozvoje OZE a výzev vyplývajících pro SR z balíčku Fit for 55. Slovensko je už nyní nízkouhlíkovou zemí a zástupce Slovenských elektráren zdůraznil, že už v současnosti je 95 % elektřiny z jejich zdrojů vyrobeno bezemisně a tento podíl se v krátké budoucnosti ještě zvýší. Avšak v duchu Nařízení o taxonomii je potřeba se do budoucna zaměřit na udržitelné investice do zdrojů elektřiny i do infrastruktury. Jaký model financování na dosažení uvedených cílů SR vnímá jako nejvhodnější? Zástupce MHSR objasnil možnosti Modernizačního fondu a Plánu obnovy, přičemž MH bude nadále preferovat investiční podporu.

Jaký je stav dlouho očekávané dostavby JE Mochovce? Zástupce MHSR vyjádřil přesvědčení, že třetí blok atomové elektrárny bude spuštěn v první polovině roku 2022; již je technicky připravený a momentálně probíhá proces administrativního povolování.

Dalším úhlem pohledu na probíhající změny je dopad na teplárenství. Jak plány EU vnímá tento segment? Situace v českém teplárenství v kontextu povinností, které pro ČR vyplývají ze závazků vůči EU, bude vyžadovat odhadované investice ve výši více než 100 miliard Kč, čímž bude mj. zabezpečeno postupné upouštění teplárenství od uhlí. Je však třeba podotknout, že vznikají mechanismy, které mají transformaci českého teplárenství napomoci, např. bude možné získat až 75 % nákladů za povolenky, což by mohlo kompenzovat nevyváženost systému, kdy jsou velcí výrobci tepla znevýhodňováni.

Jedním z očekávaných a dlouho diskutovaných témat je nová regulační politika SR. Z pohledu předsedy ÚRSO bude významná role úřado pro motivaci provozovatelů soustav tak, aby byla zabezpečena integrace nových hráčů energetického trhu. Jedním z podpůrných kroků bude i navrhované snížení G-komponentu o dvě třetiny.